• ctnwchurch_0004_Layer_15.jpg
  • ctnwchurch_0005_Layer_14.jpg

Prayers

A Prayer for Churches Tourism Network Wales

We thank you, Lord, for the churches and chapels of Wales – for their architecture, their history, their rich spiritual heritage and the communities which surround them.

We pray that they may continue to be a sanctuary to all who visit them. May we help those who enter to experience your welcoming love – the accepting love of God, the Father, the forgiving love of Jesus, the Son and the dynamic love of the Holy Spirit – so that they may go on their way refreshed and restored. This we ask in your name.

AMEN.

 

A Prayer to be used by Visitors

We thank you, Lord, for this place where people have met to worship you throughout the years. Help us to understand their story and the history of this area.

We pray for those who continue to meet here in your name today; we ask that you will bless them and use them to serve others in this community and throughout the world, to your honour and glory.

AMEN.

 

Gweddi dros Rwydwaith Dwristiaeth Eglwysi Cymru

Diolchwn iti, Arglwydd, am eglwysi a chapeli Cymru – am eu pensaernïaeth, eu hanes, eu hetifeddiaeth ysbrydol gyfoethog a’r cymunedau sydd o’u cwmpas.

Gweddïwn y byddant yn parhau i fod yn noddfa i bawb a fydd yn ymweld â hwy. Galluoga ni i helpu’r rhai sy’n ymweld â hwy i brofi rhywfaint o’th gariad croesawus di - cariad Duw, y Tad, yn eu derbyn, cariad Iesu’r Mab, yn maddau iddynt a chariad yr Ysbryd Glân yn rhoi bywyd iddynt – er mwyn iddynt fynd ar eu taith wedi’u calonogi a’u hadfywio. Gofynnwn hyn yn dy enw.

AMEN.

Gweddi i’w defnyddio gan Ymwelwyr

Diolchwn iti, Arglwydd, am yr adeilad hwn lle bu pobl yn cyfarfod i addoli ar hyd y blynyddoedd. Helpa ni i ddeall eu stori a hanes y fro hon.

Gweddïwn dros y rhai sy’n parhau i gyfarfod yma yn dy enw heddiw; gofynnwn iti eu bendithio a’u defnyddio i wasanaethu eraill yn y gymuned hon a ledled y byd, i’th anrhydedd a’th ogoniant di.

AMEN.

 

Cynthia and Saunders Davies

CTNW Twitter Feed